Over ons

scala rotterdamScala Rotterdam is het kenniscentrum wat zich inzet voor structurele verbetering van de positie van vrouwen in Rotterdam. Scala doet dit o.a. door het maken van projecten, het verzorgen van cursussen en trainingen, door het geven van beleidsadvies en het verzorgen van bemiddeling en coaching. Scala richt zich op empowerment: het bevorderen van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van vrouwen. Hierbij functioneert diversiteit tussen vrouwen als leidraad waarbij een verschil wordt gezien als kwaliteit.


JOS (Jeugd, onderwijs en samenleving)
De Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) is een onderdeel van de gemeente Rotterdam die initiatieven neemt om zo te kunnen werken aan de talenten van Rotterdammers. Zo start JOS nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs. Hierbij zoekt JOS voortdurend de samenwerking met andere gemeenten, deelgemeenten en professionele maatschappelijke organisaties. JOS maakt ook beleid op het gebied van welzijn, inburgering en emancipatie.

Dona Daria
Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie is in 2006 ontstaan door een fusie van het Rotterdams Vrouwenhuis en 5 migrantenorganisaties voor vrouwen. Dona Daria richt zich op emancipatie van vrouwen, mannen en jongeren die een achterstandspositie hebben. Dona Daria is het aanspreekpunt voor gemeenten en deelgemeenten, professionals, vrijwilligers, zelforganisaties en geïnteresseerden die bezig zijn met emancipatie. Dona Daria richt zich daarnaast op het versterken van het netwerk van organisaties die bezig zijn met emancipatie. Bovendien zorgt Dona Daria er voor dat emancipatie op de politieke agenda blijft staan.

RotterdamV
RotterdamV is het kenniscentrum wat zich richt op homo-emancipatie. RotterdamV doet dit door het geven van training en advies aan professionals die werkzaam zijn in de deelgemeentelijke eerstelijnsorganisaties. Hierdoor krijgen deze professionals oog voor homo- en biseksuele en lesbische cliënten en leren ze op te treden tegen discriminatie. RotterdamV biedt tevens zelf hulpverlening waar dat nodig is. Met haar activiteiten wil RotterdamV bijdragen aan de integratie van homoseksualiteit in de samenleving van Rotterdam.

RADAR
RADAR is het antidsicriminatie bureau van Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord. RADAR verzorgt voorlichting en training rondom discriminatie en houdt zich bezig met onderzoek, klachtbehandeling, advisering en beleidsbeïnvloeding. RADAR beschikt over een meldpunt en verzorgt de monitoring en registratie van klachten en meldingen. RADAR wil gelijke behandeling bevorderen en biedt hulp bij gevallen van discriminatie.

Rotterdams Kennsicentrum Diversiteit
Het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit speelt een centrale rol bij het inzichtelijk maken van vraagstukken op het gebied van diversiteit en bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het Kenniscentrum doet dit door het ontwikkelen van methodieken die beleidsmakers helpen bij de uitvoering van het diversiteitsbeleid in de stad. Daarnaast ondersteunt en informeert het kenniscentrum maatschappelijke organisaties en andere kenniscentra. Het Kenniscentrum wil ook het burgerschap en de talenten van Rotterdammers bevorderen door kennisoverdracht.

Voorbeeldaanpak “Discriminatie in de woonomgeving”
Het Landelijk Platform Woonoverlast heeft samen met de antidiscriminatiebureaus een voorbeeldaanpak ontwikkeld waarmee woonoverlast en discriminatie bestreden kunnen worden.

In een woonwijk kunnen discriminatie en overlast hand in hand gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminerende opmerkingen, vernielingen, pesterijen en stiekem gedrag. De voorbeeldaanpak is gemaakt ter ondersteuning van iedereen die te maken heeft met discriminatie in de woonomgeving. In de voorbeeldaanpak staat helder beschreven welke partijen betrokken (kunnen) zijn en hoe zij met elkaar kunnen samenwerken om tot een oplossing te komen. Hierbij is het belangrijk dat de discriminatie goed in kaart wordt gebracht en dat de gedupeerden goed beschermd worden. Het gedrag van de overlastgevers wordt aangepakt om de onrust in de wijk te verminderen. Samenwerking tussen gemeenten, antidiscriminatiebureaus, politie, wijkteams, woningcorporaties e.d. is hierbij van groot belang.

Wijkacademies opvoeden en meer
De Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) heeft een project gestart waarbij in 3 wijken of buurten in Haarlem, Den Haag en Amsterdam een Wijkacademie Opvoeden en meer wordt georganiseerd. Het is de bedoeling dat per wijk een team van 10 á 12 bewoners (ouders) de Wijkacademie Opvoeden gaat opzetten. Hierbij wordt een 4-jarig programma ontwikkeld waarbij door de ouders zoveel mogelijk wordt samengewerkt met andere bewoners en bestaande instellingen en organisaties. Het programma wil bewoners stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en samenwerkingen aan te gaan met lokale scholen en andere instellingen.